Strona główna arrow O Fundacji arrow Rada, Zarząd
Statut   Drukuj 

WYBRANE INFORMACJE ZE STATUTU FUNDACJI PRO VITALIS

USTANOWIONEGO W KRAKOWIE DNIA 9 LIPCA 2004 ROKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Pro Vitalis z siedzibą w Krakowie zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa w tym Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity: Dz.U. 1991 r. Nr 46 poz. 203) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu w interesie publicznym jednostek i instytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej. Fundacja może również podejmować działania mające na celu współpracę z partnerami zagranicznymi, jak również czynić starania o prowadzenie działalności przewidzianej w Statucie poza granicami kraju.

§ 6

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych określonych przez Radę Fundacji. Pieczęć może zawierać znak Fundacji.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. ochrona i promocja zdrowia

  1. ochrona zdrowia społeczeństwa w szczególności kobiet i noworodka

  2. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

  3. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia higieny i oświaty sanitarnej wśród populacji, zwłaszcza rejonów zaniedbanych gospodarczo,

 1. pomoc społeczna

  1. niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi chorobami, oczekującym na drogie zabiegi medyczne lub zaopatrzenie w skomplikowany sprzęt medyczny,

  2. niesienie pomocy osobom biednym, poszkodowanym przez wypadki losowe, katastrofy i klęski żywiołowe,

 1. działalność charytatywna

  1. wspieranie, promocja i organizacja wolontariatu,

  2. udzielanie pomocy instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym,

 1. pomoc instytucjom medycznym

  1. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,

  2. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym

§ 9

Dla realizacji wskazanych celów Fundacja może:

 1. organizować i prowadzić akcje prozdrowotne w szerokim zakresie profilaktycznym,

 2. organizować i prowadzić diagnostykę chorób kobiet i noworodka poprzez dotarcie
  z odpowiednim sprzętem do potrzebujących, szczególnie z okolic zaniedbanych
  i ubogich,

 3. organizować i prowadzić czynną opiekę w wieku dojrzewania,

 4. organizować i wspierać finansowo działalność leczniczą pierwszego rzutu,

 5. organizować i udzielać specjalistycznej pomocy lekarskiej osobom znajdującym się
  w trudnej sytuacji materialnej,

 6. organizować i promować nowoczesne terapie zwiększające szanse na wyleczenie,

 7. współpracować z jednostkami krwiodawstwa, dla propagowania akcji honorowego krwiodawstwa,

 8. organizować i wspierać finansowo akcje zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali, poradni i ośrodków specjalistycznych,

 9. organizować i prowadzić szkolenia, konferencje i seminaria poświęcone ochronie zdrowia i promocji nowatorskich metod leczenia,

 10. prowadzić działalność profilaktyczno leczniczą przez tworzone zakłady opieki zdrowotnej,

 11. organizować i wspierać finansowo działalność grup wolontariuszy w terenie,

 12. fundować stypendia,

 13. wspierać finansowo realizację indywidualnych projektów, wynalazków i innych przedsięwzięć związanych z celami Fundacji,

 14. prowadzić akcje szkoleniowe i informacyjne,

 15. organizować imprezy o charakterze charytatywnym, obejmujące działalność aukcyjną na rzecz Fundacji,

 16. organizować publiczne zbiórki funduszy na rzecz Fundacji,

 17. organizować spotkania seminaryjne i promocyjne, pomocne dla propagowania idei Fundacji,

 18. współpracować z innymi organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi,

 19. prowadzić działalność propagującą działalność wspieraną przez fundacją, w tym działalność wydawniczą związaną z promocją wiedzy na tematy związane z celami Fundacji,

 20. finansować lub współfinansować działalność zbieżną z celami Fundacji, zabiegać o środki finansowe na rzecz tej działalności,

 21. wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których deklarowana działalność jest zbieżna z celami Fundacji, lub gdy deklarują one wsparcie dla propagowania idei Fundacji

 22. prowadzić działalność gospodarczą.


Jednym z celów Fundacji Pro Vitalis jest to, że chcemy udostępniać najnowsze osiągnięcia medycyny wszędzie tam, gdzie dostęp do nich byłby trudny z przyczyn finansowych

Aktualności
Podziękowania Prezydenta Krakowa 2014
Podziękowania prezydenta Krakowa 2013
Podziękowania
DAJ DZIECKU SZANSE NA ZDROWIE
NIE PAL PRZY DZIECKU

Projekt i realizacja: ASGARD © 2004