Likwidacja - Fundacji PRO VITALIS

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 5/2018 z dnia 29 grudnia 2018r. Zarządu Fundacji PRO VITALIS w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku Fundacji po zakończeniu likwidacji, wszczęta została likwidacja Fundacji PRO VITALIS zarejestrowanej pod numerem KRS 0000215360. Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy z dnia 18.02.2019 sygn. sprawy KR.XII NS-REJ.KRS 38942/18/609.

 

Likwidatorem Fundacji ustanowiono Panią Krystynę Jurowską.

 

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia pisemnie na adres ul. Korfantego 4, 31-644 Kraków.

 

Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych.

 

Dane kontaktowe

 

Ogłoszeniodawca: Fundacja PRO VITALIS

Imię i nazwisko: Krystyna Jurowska

Telefon: +48 604 609 109

 

 

Ważność ogłoszenia: od 11 marca 2019 r. do 25 marca 2019 r.